Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí provozovatel internetového obchodu Historické zbraně-claymore.cz. Provozovatel není plátcem DPH.

Kupujícím se pro účely tohoto prohlášení rozumí zákazník internetového obchodu historické zbraně-claymore.cz.

 

Provozovnou se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí sídlo společnosti, na adrese Strupčice 222, 431 14 Strupčice.

 

Veškeré ceny zobrazované na stránkách internetového obchodu Historické zbraně-clymore.cz jsou včetně příslušné sazby DPH. Na některých výrobcích, jako jsou například meče se cena neuvádí z důvodu upotřebení výrobku. Meč na kontaktí boj a repliky funkčních zbraní mají rozdílné ceny.

 

Akční nabídky platí pouze do vyprodání zásob. Zároveň toto zboží není vymahatelné.

 

II. Objednávka - uzvření smlouvy

1.    Objednávka uskutečněná prostřednictvím objednávkového systému internetového obchodu Historické zbraně-claymore.cz je závazná a má povahu návrhu na uzavření smlouvy.

2.    Objednání zboží, tj. odeslání návrhu smlouvy se děje tak, že kupující potvrdí objednávku a odsouhlasí specifikaci zboží, jeho cenu a počet kusů, dále pak formu úhrady a způsob dopravy na místo dodání. Takto učiněná objednávka je projevem jeho svobodné vůle.

3.    K uzavření smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím dochází okamžikem předání objednaného zboží kupujícímu.

4.    Objednáním dle bodu 2. těchto obchodních podmínek kupující prohlašuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i s Reklamačním řádem, cenami a podmínkami dopravy, a že s nimi bezvýhradně souhlasí, tj. ve znění platném a účinném k okamžiku odeslání závazné objednávky. Jakékoliv změny a úpravy obchodních podmínek učiněné prodávajícím po uzavření kupní smlouvy jsou vůči této smlouvě neúčinné.

5.    Podmínkou platnosti objednávky je pravdivé vyplnění pořadovaných údajů v registračním formuláři, tj. zejména takových údajů, které jsou nezbytné pro vyhotovení daňového dokladu, vyplnění záručního listu a předání zboží v místě dodání. Nakládání s takto získanými údaji je prováděno tak, aby bylo v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění.

6.    Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři, pokud nebylo prokazatelně dohodnuto jinak. Místem dodání může být po předchozí vzájemné dohodě i provozovna prodávajícího.

7.    Kupující je povinen zajistit řádné převzetí objednaného zboží. Nepřevezme-li kupující zásilku z důvodů ležících na jeho straně, vzniká prodávajícímu nárok na náhradu skutečně uhrazených nákladů na dopravu a balné. Na vyžádání může být nepřevzatá zásilka odeslána ještě jednou ( více viz článek III.).

8.    Vlastnické právo ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem zaplacení kupní ceny, a to buď při předání zboží kupujícímu v místě dodání zboží v případě platby na dobírku, nebo již vlastním uhrazením zboží platbou předem ve formě definované v sekci Dopava a platby.

9.    Bez ohledu na ustanovení jednotlivých bodů článku II. těchto obchodních podmínek, si prodávající vyhrazuje právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu. Pokud tak prodávající učiní a zároveň již došlo k prokazatené úhradě kupní ceny kupujícím formou platby předem, bodou tyto prostředky v souladu s dobrými mravy bezodkladně převedeny zpět na účet kupujícího.

10.    Zrušení objednávky musí být učiněno prokazatelným způsobem - nejlépe písemnou formou v podobě zaslání e-mailu na claymore.hz@seznam.cz. Zrušit objednávku lze i telefonicky nebo prostřednictvím SMS na telefon 602418201 nebo 602715700 v pracovních dnech od 8.00 do 20.00 hodin. V případě zaslání e-mailu si vyžádejte potvrzení o přijmutí e-mailové zprávy prodávajícím.

Objednávku lze zrušit pouze do odeslání zboží, (předání zboží dopravci), nejdéle však do 2 dnů po uskutečnění objednávky. Poté již vznikají prodávajícímu náklady na výrobu a dopravné ( více článek III.9 ).

 

III. Dodácí podmínky

1.    Obvyklá lhůta pro doručení zboží na místo dodání činí jeden měsíc, přičemž tato lhůta začíná běžet v případě platby na dobírku prvním pracovním dnem následujícím po dni, ve kterém byla objednávka kupujícím potvrzena, u plateb uskutečněných bankovním převodem začíná lhůta běžet dnem prokazatelného připsání na účet prodávajícího. V případě sdružených zásilek, ve kterých je vyskladňováno více položek rozdílných sortimentních skupin určuje lhůtu dodání položka s nejdelší dodací lhůtou. Položky skladem odesíláme obvykle do 24 hodin, pokud se ve skladě nevyprodají nebo nejsou vázány na dříve příchozí objednávky.

2.    Ve vyjímečných případech, nezávislých na vůli prodávajícího ( v důsledku "vyšší moci"), kdy ani s vynaložením veškeré odborné péče prodávajícího nelze dodržet dodací lhůtu specifikovanou v bodě 1. těchto dodacích podmínek, si prodávající vyhrazuje právo dodací lhůtu prodloužit. V takovém případě se prodávající zavazuje neprodleně informovat kupujícího o změně termínu doručení zboží.

3.    Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na místo dodání zboží uvedené v objednávce, nebylo-li dohodnuto jinak ( např. telefonicky nebo e-mailem).

4.    Dopravu na místo dodání zboží zajišťuje prodávající s využitím vlastní dopravy, nebo služeb třetí osoby, vždy však za podmínek, které jsou součástí objednávky a na základě volby kupujícího a s odkazem na pltné ceny uvedené v článku IV. těchto obchodních podmínek. Doprava zboží je možná v České Republice, Slovenské Republice, Německu a Rakousku.

Prodávající si vyhrazuje právo změnit způsob dopravy zboží v zájmu úspory nákladů kupujícího.

5.    Prodávající si vyhrazuje právo vyžádat platbu předem (bankovním převodem) v plné výši nebo zálohově, a to zejména v případech:

a) kdy dochází k úpravě zboží na základě pořadavku zákazníka

b) kdy je objednáno zboží, které není ve stálé nabídce na www.historickezbrane-claymore.cz na základě požadavku zákazníka

c) hodnota zboží překročí částku 5.000,- Kč

6.    Prodávající si vyhrazuje právo změnit variantu dopravy, a to i bez předchozího upozornění kupujícího. Tato změna se však nesmí projevit snížením kvality doručení a změnou její ceny.

7.    Součástí dodávky zboží na místo dodání není výnos do patra, předvedení nebo sestavení zboží.

8.    K zakoupenému zboží je vždy přiložena faktura - daňový doklad ( případně dodací list splňující podmínky daňového dokladu). Pokud faktura - daňový doklad není součástí zboží, je odeslána v elektronické podobě na e- mail kupujícího (tento e-mail si kupující vyžádal v objednávce nebo registračním formuláři). Pokud se z jakéhokoliv důvodu stane faktura nečitelná nebo je zničená či nedojde na zadaný e-mail, může si zákazník vyžádat novou fakturu, která mu bude zaslána na jeho nově zadaný e-mail.

9.    Při nevyzvednutí odeslané zásilky nebo při včasném nezrušení objednávky vzniká prodávajícímu nárok na úhradu dopravného ( poštovného) ve skutečně uhrazené výši (dopravci, poště). Prodávající si vyhrazuje právo požadovat náhradu s tím spojených nákladů dle platného ceníku dopravní společnosti PPL CZ, s.r.o., nebo dle platného ceníku České pošty, s.p., uveřejněných vždy na svých internetových stránkách a platného v době odeslání zásilky, včetně veškerých nákladů na vymáhání dopravného (doporučené dopisy, soudní výlohy apod.).

10.    Prodávající rozdělí zásilku, která váží více jak 50 kg ( počítáno včetně veškerého obalového a vyplňovaného materiálu na více zásilek tak, že za  každých dalších započatých 50 kg váhy bude účtován poplatek navíc (viz článek IV.).

 

IV.Způsob dopravy a úhrada zboží

1.    Osobní odběr ve skladu - zdarma.

2.    Dopravné prostřednictvím přepravní společnosti (PPL CZ, s.r.o.)

            A. při hodnotě objednávky do 3.499,- Kč:

                - ,- Kč (při platbě převodem na náš bankovní účet)

                - při platbě dobírkou je účtován příplatek ,- Kč

            B. při hodnotě objednávky nad 3.500,- Kč ( při váze balíku do 49,9 kg )

                -

                -

 

Přepravní společnost doručuje zásilky do hmotnosti 49,9 kg ( včetně obalového materiálu), za každých dalších započatých 50 kg ( včetně obalového a výplňového materiálu) se účtuje příplatek 99,- Kč k ceně dopravného.

 

Všechny ceny prodávajícího jsou včetně DPH, v CZK nebo Euro.

 

V. Reklamace

1.    Reklamace zboží se striktně řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění.

2.    Detailní informace o postupu kupujícího v případě reklamace nalezne kupující v dokumentu "Reklamační řád" internetového obchodu Historické zbraně- claymore.cz, který je nedílnou součástí obchodních podmínek.

 

VI. Odstoupení od kupní smlouvy

1.     Kupující - fyzická osoba ( nepodnikatel) - má právo dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy, a to do 14- ti dnů od převzetí zboží .

2.    Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího se děje tak, že kupující doručí před vypršením zákonné lhůty na vlastní náklady na adresu prodávajícího zboží, které je nepoškozené a bez známek užívání nebo opotřebování a zároveň v původním obalu se všemi průvodními dokumenty a příslušenstvím. Pokud bylo zboží použito, vyhrazuje si prodávající právo účtovat náklady spojené s uvedením zboží do původního stavu. V takovém případě si prodávající vyhrazuje právo snížení vrácené částky o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu.

3.     O tomto úkonu bez zbytečného odkladu informuje prodávajícího na claymore.hz@seznam.cz. prodávající je při splnění všech výše uvedených podmínek povinen vrátit kupujícímu celou kupní cenu včetně včech dalších poplatků (nákladů) v souladu s platnou českou a evropskou legislativou ( včetně pravomocných rozhodnutí evropských soudů - rozsudek Soudního dvora EU ze dne 15.4.2010 ve věci C-511/08, který je výkladem evropské směrnice 97/7/ES). Prodávající tak učiní předem dohodnutým způsobem a ve lhůtě obvyklé pro transfer peněžních prostředků zvolenou formou, nejpozději do 30 dnů.

4.    Zboží zaslané kupujícím ( z titulu odstoupení od smlouvy )formou dobírky nebude prodávajícím převzato.

5.     Pokud je kupujícím fyzická osoba podnikatel nebo právnická osoba ( o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), řídí se vzájemné vztahy příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku. V tomto případě nelze uplatnit právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů.

 

VII. Závěrečná ustanovení

1.    Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné dnem zveřejnění na stránkách internetového obchodu Historické zbraně- claymore.cz

2.    Znění těchto obchodních podmínek může být průběžně upravováno, přičemž platí, že platné znění je to, které kupující odsouhlasil učiněním závazné objednávky dle čl.II. těchto obchodních podmínek.

3.    Pokud není v těchto podmínkách uvedeno jinak, řídí se smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím příslušnými ustasnoveními Občanského zákoníku se zvláštním zřetelem k ustanovením týkajících se uzavírání smlov za použítí prostředků komunikace na dálku.

4.     Nabídka akčního zboží, platí do vyprodání zásob. Na zboží není právní nárok a není vymahatelné. Prodávající si vyhrazuje právo tyto nabídky kdykoliv měnit.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné ke dni 1.1.2012

 

R E K L A M A Č N Í  Ř Ä D

 

Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek internetového obchodu Historické zbraně- claymore.cz. Prodávající se zavazuje, že v případě oprávněné reklamace vad zboží učiněné kupujícím, přijme taková řešení, která maximálně zjednoduší a zrychlí vyřízení reklamace.

 

I. Odpovědnost za vady zboží a záruka

1.    Kupujícímu doporučujeme prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí.

2.    Případné mechanické poškození obalu výrobku v průběhu dopravy nemusí být spojeno i s poškozením výrobku jako takového. I přes to je kupující v takovém případě zásilku překontrolovat, a to nejlépe před řidičem, případně o všem sepsat protokol, který mu dopravce ( řidič) předloží.

3.    Veškeré zboží je ze strany prodávajícího pojištěno proti škodám nastalým v průběhu přepravy. v případě, že kupující zjistí:

                    a)    poškození zboží bezprostředně při předání v místě dodání, je o tom povinen vyhotovit záznam za přítomnosti dopravce

                            a nebo zjistí

                    b)    skrytou vadu až při rozbalení zásilky, která nebyla zjevná při předání zboží od dopravní společnosti

je kupující povinen ihned nebo nejdéle do 3 pracovních dnů prokazatelně informovat prodávajícího e-mailem ( claymore.hz@seznam.cz) nebo telefonicky na tel. 602418201 nebo 602715700 denně od 8.00 do 20.00 hod.. po této lhůtě má prodávající právo reklamaci zamítnout.

4.   Podepsání přepravního listu kupujícím je bráno jako souhlas s převzetím zboží a zároveň i potvrzením, že zboží bylo předáno nepoškozené vinou dopravy ( vyjma skrytých vad). Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy již nelze brát zřetel a mohou být zamítnuty.

5.    Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci ( nebo jejích dílů) způsobené používáním.

6.    V případě, že kupující zjistí rozpor mezi zbožím a kupní smlouvou, má právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedl věc do stavu odpovídajícího kupní smlouvě. S odkazem na požadavky kupujícího lze takto vzniklý rozpor odstranit výměnou věci nebo její opravou.

7.    Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo může od smlouvy odstoupit.

8.    Postup podle bodu6. tohoto reklamačního řádu nelze uplatnit, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

9.    Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. V případě rozporu zboží se smlouvou má kupující nárok na zjednání nápravy:

        -    bezplatným uvedením zboží do stavu odpovídajícího smlouvě prostřednictvím opravy

        -    přiměřeným snížením kupní ceny

        -    náhradním dodáním zboží

        -    odstoupením od smlouvy

 

Nejprve může kupující požadovat u prodávajícího bezplatnou opravu nebo výměnu zboží. Kupující má právo na výměnu zboží jen tehdy, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. o tom, zda je vada úměrná, rozhodne prodávající. v tomto případě bude zboží vyměněno, případně vrácena již zaplacená částka zpět.

 

II. POSTUP REKLAMACE

Jakákoliv reklamace je pro kupujícího vždy věcí nepříjemnou. Provozovatel internetového obchodu Historické zbraně- claymore.cz si je toho plně vědom a v zájmu spokojenosti svých stávajících i budoucích zákazníků přijímá vždy taková řešení, která maximálně zjednoduší a urychlí vyřízení reklamace.

 

Prosíme Vás, abyste v zájmu urychlení reklamace vždy dodržovali následující postup:

1.    O reklamaci nás vždy informujte zprávou na náš e-mail: claymore.hz@seznam.cz nebo telefonicky an tel. čísla 602418201 nebo 602715700. Z technických důvodů nemusí být e-mailová zpráva kupujícího prodávajícím přijata, proto si vždy vyžádejte potvrzení přijetí e-mailu prodejcem.

2.    Toto neplatí v případě osobní reklamace v provozovně prodávajícího.

3.    Prodávající Vás bude bez zbytečného odkladu informovat o průběhu reklamačního řízení. V případě potřeby konzultovat další postup, bude prodávající kupujícího neprodleně kontaktovat.

4.    V případě, že reklamace nebude vyřízena v zákonné lhůtě třiceti dnů, má kupující právo na odstoupení od smlouvy a náhradu v plné výši.